Qaydasız feillər -İrregular verbs

İngilis dilində, feillərin qaydalı və qaydasız növləri vardır. Qaydalı feilləin keçmiş zamanı (simple past) və past particle forması feilin sonunan d, -ed şəkilçilərindən birini artırmaqla düzəlir. (Məsələn: I work, I worked)

Qaydasız feillərin isə həm past simple həm də past particle forması xüsusi qaydada düzəlir və hər bir qaydasız feil üçün bu formaları əzbərləmək lazımdır.

Aşağıdakı çalışmada 30 qaydasız feil göstərilmişdir, flashcardın arxa tərəfində əvvəcə feilin past simple daha sonra isə part particle formasıdır.