Present Perfect

İstifadəsi

 1. Keçmişdə baş vermiş, dəqiq vaxtı bilinməyən hallarda
  • I have listened that music hundred times.
  • There have been many earthquakes in my country.
 2. Keçmişdə baş verən, indi də davam etməkdə olan hərəkətlər
  • I have had a cold for two weeks.
  • Martina has been in Germany for six months.
 3. Keçmişdə baş verən, nəticəsi indi də davam edən hərəkətlər
  • I have lost my key
  • I have studied in Bachelor.

Düzəldilməsi

 1. Nəqli cümlə
  have/has+ past particle.
  Feilin past particle forması feil qaydalı olduqda sonuna ed şəkilçisi artırılaraq düzəlir. Feil qaydasız olduqda isə past particle forması xüsusi formada düzəlir. Belə qaydasız feillərin past particle formasını əzbərləmək lazımdır
  I have finished my work.
  She has cooked dinner.
  We have spent three years in Belgium.

  Yuxarıdakı cümlədə spent feili spend-in past particle formasıdır.

 2. Sual cümləsi
  Sual cümləsini düzəltmək üçün Have cümlənin əvvəlinə keçir, mübtəda isə ondan sonra gəlir.
  Has she cooked dinner?
  Have you spent three years in Belgium?
 3. İnkarın düzəldilməsi
  İnkarın düzəldilməsi üçün have/has- dən sonra not inkar sözü əlavə olunur.
  I have not finished my work.
  She hasn’t cooked dinner.

Çalışmalar