Personal pronouns

İstifadəsi

Azərbaycan dilində personal pronouns şəxs əvəzlikləridir. Cümlədə həm mübdətəda (subject) həm də tamamlıq (object)
ola bilir.
# Subject Object Translation(Subject)
1 I Me Mən
2 You You Sən
3 He/She/It Him/Her/It O

Cəmdə

# Subject Object Translation(Subject)
1 We Us Bizim
2 You Your Sizin
3 They Them Onların

Gördüyünüz kimi You şəxs əvəzliyi həm siz həm də sən kimi istifadə olunur. Bundan başqa ingilis dilində sözlərin cinsi olmasa da yalnız, 3-cü şəxs tək  əvəzliyi qadın(She)kişilər(He), həmçinin cansız əşyalar üçün fərqli(it) olur.

Subject and object pronoun

Gəlin əvəzliyin cümlədə həm mübtəda həm də tamamlıq kimi işlənməsinə dair bir neçə misala baxaq.

  • I like tee. – Can you buy me Tee?
  • You love books. I want to give my book to you.
  • Emma writes an article. She is very clever. Did you read her article?
  • Albert sings. He has a good voice. Do you want listen to him?