Past simple

Keçmiş sadə zaman

İstifadəsi

  • Keçmişdə baş vermiş hərəkətləri bildirmək üçün istifadə edilir.
    • I loved to listen to that artist’s songs back in the day.
    • Caleb finished his work yesterday.

Düzəldilməsi

Subject + past form of the verb I’m / he’s / she’s / it’s / we’re / you’re / they’re + past form of the verb

Feilin keçmiş zaman formasını düəltmək üçün onun sonluğuna -d və ya -ed şəkilçisi artırılmalıdır. Lakin bəzi feillərin keçmiş zaman forması özünəməxsus formada düzəldilir. Belə feillər qaydasız feillər adlanır və onların siyahısını və keçmiş zaman formasını öyrənmək lazımdır.

  • Emma ran (run)around the track earlier today.
  • The bird flew (fly) back to its nest.

Çalışmalar

Leave a Reply