Tarixlər və illər

Biz  ingiliscə rəqəmlər və ədədlər dərsində, miqdar saylarının necə formalaşmısı haqqında danışdıq. Digər bir dərsimiz də isə sıra saylarının düzəlməsini izah etmişdik. İngiliscə tarixlərin deyilməsi üçün miqdar saylarından yox, sıra saylarından istifadə olunur və ayların adları böyük hərflə yazılır.

Məsələn,

4 Mart – 4th March (4-cü mart)

8 Fevral – eighth February (8-ci Fevral)

 

İllərin deyilməsi- Years in English

1)   2000-ci ildən bu tərəfə illər adi miqdar sayı kimi deyilir . Məsələn:

 • 2000- two thousand
 • 2003- two thousand three
 • 2016- two thousand sixteen

 

2) 2000 ci ildən əvvəlki illər isə  iki hissəli deyilir:

 • 1998- nineteen (hundred and) ninety eight
 • 1804- eighteen (hundred and) four

 
Posted in say

Sıra sayları

Sıra saylarına ingilis dilində Ordinal numbers deyirlər. Sıra saylarını düzətmək üçün necə ki, azərbayacan dilində miqdar sayının sonuna -cı/ci/cu/cü şəkilçisi artırılır (birinci, ikinci, onuncu və s.) eləcə də ingilis dilində miqdar saylarının sonuna th şəkilçisi artırılır.

İstisna olaraq ilk üç sıra sayı birinci- first, ikinci-second üçüncü-third şəklində fərqli düzəlir. Bundan başqa əgər miqdar sayının sonunda e saiti varsa, o düşür. Məsələn doqquzuncu nineth deyil, ninth olur. Aşağıdakı cədvəldə ilk 10 sıra sayı göstərilmişdir.

Rəqəmlə Sözlə
1th first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth

Növbəti 5 sıra sayını aşağıdakı çalışmada özünüz düzəldin.

Posted in say

İngiliscə rəqəmlər və ədədlər

Gəlin ilk əvvəl ilk 20 ədədə baxaq.

 1. one
 2. two
 3. three
 4. four
 5. five
 6. six
 7. seven
 8. eight
 9. nine
 10. ten
 1. eleven
 2. twelve
 3. thirteen
 4. fourteen
 5. fifteen
 6. sixteen
 7. seventeen
 8. eighteen
 9. nineteen
 10. twenty

Cədvəldən göründüyü kimi, 13-19 saylarının hamsının sonunda teen şəkilçisi var.

 İyirmi də daxil olmaqla digər bütün onluqların sonunda isə ty şəkilçisi olur.
 • 20 – twenty
 • 30- thirty
 • 40-fourty
 • 50- fifty
 • 60- sixty
 • 70- seventy
 • 80- eighty
 • 90- ninety
 • 100- hundred
 • 1000- thousand
 • 1,000,000- million
 • 1,000,000,000- billion

 

Yuxarıdakılara əsasən biz istənilən miqdar sayını formalaşdıra bilərik.

Məsələn :

26- twenty six

54- fifty four

134- hundred thirthy four

1200- thousand two hundred

İyirmi də daxil olmaqla digər bütün onluqların sonunda isə ty şəkilçisi olur.

Posted in say