Adjective(Sifət)

Sifət

İstifadəsi

Azərbaycan dilində olduğu kimi əşyanın necəliyini bildirən nitq hissəsidir. Rənglər, dad bildirən, forma bildirən bütün sözlər sifətdir.
Məsələn: red, orange, beautiful, sweet, strong, weak, straight və s.

Düzəldilməsi

Sifətlər şəkilçilərin köməyilə həm isim həm də feillərdən düzəldilə bilər:İsimlərdən:

  • al: Functional, physical, mathematical, chemical
  • ful :beautiful, peaceful, harmful
  • ous: dangerous, fabulous, adventurous
  • ly: friendly, daily, costly

Feillərdən:

  • able/ible: understandable, writable, readable, incredible
  • ive: inventive, creative, attractive
  • ant: resistant, pleasant, ignorant
  • ing: amusing, relaxing, surprising

Çalışmalar